Vabamu kestlikku arengu põhimõtted on kooskõlas organisatsiooni põhikirja ja arengukavaga. Keskkonnahoiu põhimõtete seadmisel on Vabamu lähtunud 2019. aastal ICOM-i üldkonverentsil vastu võetud resolutsioonist ja ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Muuseumitöös lähtume ICOM-i eetikakoodeksist.

Keskkonna jätkusuutlikus

Vesi

 • Kasutame vett säästlikult. Vabamu näitusealal on kraanid automaatikaga või jalapumbaga.

Elekter

 • Kasutame elektrit säästlikult ning mõtestatult. Külastusteekonnal on tualettides sensoriga valgustid. Kogu Vabamu näitusealal kasutame tarka valgustite juhtimise süsteemi, mis võimaldab tulesid kasutada just seal ja mahus, kus tol hetkel vaja on. Kontoris eelistame päevavalgust, vajadusel kasutame LED lampe.

Prügi

 • Muuseum kogub liigiti järgmisi jäätmeid: segaolme, biojäätmed, paber ja papp, pakend, pandipakend ja klaas, ohtlikud jäätmed, elektroonika Peame alati meeles, et kõige parem prügi on prügi, mida ei teki!

Muuseumisse saabumine

 • Tänu muuseumi heale asukohale on see kergesti ligipääsetav nii jalgsi, ratta kui ka ühistranspordiga. Muuseum julgustab külalisi saabuma jalgsi või rattaga, seda soodustab ka piiratud parkimiskohtade arv muuseumi parklas.

Tehnika

 • Kasutame tehnikat tema jätkusuutliku eluea lõpuni ning eelistame võimalusel teise ringi tehnikat. Uue tehnika ostmisel lähtume kõrgest energiaklassi märgisest.

Taaskasutus

 • Ühe vana on teise uus ehk enne ära viskamist mõtleme, kas keegi teine võiks olla meie vanast inventarist huvitatud. Taaskasutame võimalikult palju muuseumitundide ja turunduse materjale ning anname neile uue elu. Uute näituste loomisel taaskasutame võimalikult palju eelmiste näituste ressursse, et vähendada jäätmete teket.

Turundus

 • Turunduses trükime nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik! Eelistame info jagamisel kasutada digitaalseid kanaleid. Trükil kasutame vanapaberist toodetud paberit, printimise tootmisjääke ning väldime võimalusel plastikut/laminaati. Lähtume põhimõttest, et trükitavad materjalid oleksid sisukad, et need ei leiaks kasutaja kaudu teed kohe prügikasti.
 • Võimalikult palju asendada paberil olevaid materjale (kutsed, trükised jms) elektrooniliste alternatiividega. Võimalusel kasutada ringlusse võetud paberit või printimist tootmisjääkidele ja vanapaberist toodetud paberile. Kui võimalik, kasutada keskkonnasõbralike trükivärve.

Muuseumipood-ja kohvik

 • Muuseumipoe- ja kohviku kaubavalikul lähtume ennekõike kohalikust kaubavalikust ja toorainest. Väldime pika tarneteekonnaga tooteid ja tunnustame õiglase kaubanduse tooteid.
 • Soodustame allahindluse abil kohvi kaasa ostmist isikliku topsiga.
 • Eelistame muuseumi meenete ja kingitustega praktilise väärtusega või söödavaid tooteid.

Sotsiaalne jätkusuutlikus

 • Nii muuseumi töötajatesse kui külastajatesse suhtutakse lugupidavalt ning kedagi ei diskrimineerita.
 • Edendame koostööd eri sihtgruppide ja kogukondadega ning kaasame neid sündmuste, programmide korraldamisse.
 • Muuseumi näitustel, sündmustel ja haridusprogrammide käsitleme sotsiaalselt tundlikke teemasid, rõhutades demokraatlikele väärtusi.
 • Muuseumi majad, näitused, sündmuse ja haridusprogrammid on tehtud ligipääsetavaks võimalikult paljudele sihtrühmadele, arvestades nende keele, vanuse ja erivajadustega või ka asukohaga (nt virtuaalsed muuseumitunnid ja rändnäitused).

Jätkusuutlik töökeskkond ja- kultuur

 • Hoolime oma vaimsest ja füüsilisest tervisest, järgime tööohutusnõudeid. Hoolime kolleegidest ning pakume üksteisele tuge ja abi.
 • Turgutame vaimu ja ühistunnet põnevate ettevõtmistega alustades liikumise või kultuuri väljakutsetest ja lõpetades teiste mälu- ja kultuuriasutuste ühiskülastustega.
 • Teadvustame digiprügiga seonduvaid probleeme ja tegeleme regulaarselt kollektiiviga digiprügi vähendamisega.
 • Populariseerime taaskasutust!
 • Meie jaoks on oluline töö- ja eraelu ühildamine, võimaldades paindlikku tööaega, kaugtööd, enesetäiendamist, tervisepäevi.
 • Parim tee ja snäkk tööl on see, mis tuleb kolleegide aiast! Snäkkide ja jookide puhul, mida tarbime ise või pakume külastajatele, on oluline kohalik päritolu ja võimalusel õiglase kaubanduse põhimõtted.
 • Meie eesmärgiks on täielikult paberivaba büroo! Kogu dokumendihaldus on viidud virtuaalseks ning kontorisisene paberikasutus on viidud miinimumi. Kui tõesti tarvis paberit kasutada siis eelistame taaskasutuspaberit.

Näituste korraldaja meelespea

 • Näituse loovlahenduses kasutatakse võimalikult palju materjale, millel on nii tootmisel kui ka utiliseerimisel väike ökoloogiline jalajälg. Eelistatud on materjalid, millele saab anda hiljem uue elu teisel näitusel, haridusprogrammis vms.
 • Näituse loovlahenduses kasutatakse võimalikult palju eelmiste näituste struktuurimaterjale (vineer, kapad jms), sh elektroonika, nagu ekraanid, kõlarid, valgustid.
 • Vabamu eelmiste näituste materjalid, mida saab taaskasutada, on korralikult kaardistatud ja hoiustatud.
 • Kui midagi pole Vabamu enda materjalide, rekvisiitide ja tehnika varudes olemas, siis julgelt uurida teiste muuseumide või teatrite käest ehk on neil midagi seisma jäänud, et need välja laenata/rentida.
 • Elektroonika soetamisel tuleb järgida, selle kõrget energiaklassi.
 • Näituse tootmisel järgida, millega ja mis materjalile tekste trükkida, millist seina- ja mööblivärvi ning millises mahus kasutada.
 • Näitust projekti algetapis mõelda, kas näituse saab hiljem täies või vähendatud mahus saata rändama teise linna või riiki.
 • Muuta näitused täises mahus ligipääsetavaks (lihtsa keele tõlkevihik, kirjeldustõlge, ligipääs ratastooliga, viipekeele tõlge), kui see võimalus rahaliste vahendite tõttu puudub, siis luua parem ligipääsetavus läbi publiku- ja haridusprogrammi – kirjelduse ja viipekeeletõlkega üritused, viipekeele tõlkega arutelud vms.

Kogude korraldaja meelespea

 • Kogude täiendamisel arvestatakse, et kogutavad materjalid oleksid vastavuses muuseumi kogumispõhimõtetega.
 • Kasutame aktiivselt muuseumi kasutuskogu haridusprogrammides, nii väldime asjatut koopiate tegemist.
 • Museaalide hoiustamisel ja eksponeerimisel kasutatakse pikaaegseks säilitamiseks mõeldud pakkematerjale, kui võimalik, siis ka taaskasutatavaid materjale.

Haridusprogrammide korraldaja meelespea

 • Tuuride, tundide, kursuste, õpiampsude ja programmide teemasid valides lähtutakse demokraatlikest väärtustest, pöörates tähelepanu võrduse ja jätkusuutlikkuse teemadele.
 • Iseseisvaid – ja rühmatöid planeerides mõeldakse, kuidas saab vähendada jaotusmaterjalide hulka. Nt. taaskasutuspaber, jagatud või digitaliseeritud töölehed, kasuta materjalides nii vähe värvilisi pilte kui võimalik ja nii palju kui vajalik, kasuta paberi asemel julgelt magnettahvlit jne.
 • Hariduslikud tegevused peavad arvestama ka osalejate erivajadusega sh keeleoskusega. Ole valmis tunde kohandama või loomagi spetsiaalseid hariduslikke tegevusi, mis on mõeldud keelekümblejatele, intellektipuudega külastajatele, pimedatele jt. Võimalusel tuuakse tegevuste kaudu kokku erineva sihtrühma esindajad.
 • Käelisi tegevusi planeerides, arvestatakse võimalikult palju materjalide taaskasutamisega.
 • Muuseumi haridusprogrammides on võimalus osaleda ka virtuaalselt ning õppida iseõppimise platvormi NoVa kaudu distantsilt.

Sündmuste korraldaja meelespea

 • Eelistame välispartnereid, kes tegelevad keskkonnahoidlike teemadega (kodumaise tooraine eelistamine, taaskasutus, prügisorteerimine).
 • Heli- ja valgustehnika peab olema välja lülitatud väljaspool sündmuse toimumise aega.
 • Soovitame tulla muuseumis toimuvatele üritustele ühistranspordiga, jalgsi või rattaga.
 • Ei kasuta omasündmuste ajal ühekordseid nõusid.
 • Pakume alati külastajatele tasuta kraanivett, sh oma joogipudeli täitmist.
 • Sündmustelt allesjäänud sööki ei viska ära, vaid soovitame selle osalejatel, korraldajatel kaasa võtta.

Kestlikkusega seotud tegevused

Koos presidendi kantseleiga on Vabamu taas ellu kutsunud uudissõnade konkurss Sõnaus, mis kutsub eeskätt noori uuendama eesti keelt ja pakkuma kohmakatele ning võõrapärastele sõnadele uusi vasteid. Koostöös Tallinna Euroopa rohelise pealinna programmiga keskendub sõnakorje keskkonna ja rohepöördega seotud sõnadele.